Kontekst - usługi finansowe

COF - Centrum Obsługi Finansowej

O FirmieOfertaPrzetargiKontakt

System WIND+
będący własnością firmy Centrum Obsługi Finansów i specjalnie dla Niej stworzony zgodnie z jej wymogami zapewnia między innymi:
-) Bezpieczństwo
-) Skuteczność
-) Komunikację.
więcej ...

Oferta

część IV

Zakres usług

Centrum Obsługi Finansów dąży do zapewnienia swoim Klientom kompleksowego zakresu usług i najwyższego standardu ich realizacji. Dlatego też koncentruje się przede wszystkim na polubownym dochodzeniu roszczeń finansowych, co umożliwia odzyskanie całości zaległych należności w maksymalnie krótkim czasie, przy minimalnych nakładach na proces windykacji.

Podstawowe kierunki działań Centrum Obsługi Finansów obejmują:

1. WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA

Jej celem jest odzyskanie całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami, poprzez różnorodne działania dyscyplinujące dłużnika lub zabezpieczenie i zbycie przedmiotów będących zabezpieczeniem umów kredytu/ leasingu.

Windykacja przedsądowa jest prowadzona różnymi metodami, wśród których kluczową rolę odgrywa osobisty, bezpośredni kontakt z dłużnikiem, zapewniający stałą kontrolę nad przebiegiem procesu windykacji.

Przez cały czas działania windykacyjne podejmowane są w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. Wierzytelność na każdym etapie postępowania windykacyjnego pozostaje w majątku Zleceniodawcy; dłużnicy dokonują spłat bezpośrednio na jego rachunek.

W przypadkach szczególnych gdzie zebrane informację pozwalają stwierdzić popełnienie przestępstwa bądź dłużnik odmawia współpracy, lub wydania przedmiotu będącego zabezpieczeniem umowy kredytu / leasingu Centrum Obsługi Finansów ściśle współpracuje z wszelkimi Organami Ścigania.

W zakres usług windykacyjnych w zależności od zapotrzebowania Zleceniodawcy wchodzą następujące czynności:

 • Wysłanie pisemnych wezwań do zapłaty
 • Windykacja telefoniczna
 • Ustalenie aktualnych danych teleadresowych oraz określenie stanu majątkowego dłużnika
 • Doprowadzenie do bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem (negocjacje)
 • Monitoring spłat i realizacji zawartych ugód
 • Odbiór i zabezpieczenie przedmiotów umów kredytu/leasingu
 • Reprezentowanie przed wszelkimi Organami Ścigania
 • Wycena odebranych przedmiotów przez biegłych rzeczoznawców wskazanych przez Zleceniodawcę
 • Magazynowanie odebranych ruchomości
 • Kompleksowa obsługa sprzedaży odebranych ruchomości, w formie zgodnej z oczekiwaniami Zleceniodawcy. Najczęściej stosowane formy zbycia odebranych przedmiotów zastawu to:
  - Organizowanie przetargów
  - Sprzedaż komisowa
  - Licytacje internetowe
  - Sprzedaż poprzez gazety branżowe oraz inne dostępne źródła zbytu.

2. MONITORING SPŁAT

Jego celem jest zapewnienie prawidłowej realizacji zawartych ugód oraz nie dopuszczenie do powstawania dalszych zaległości.

Dłużnik, który na skutek działań windykacyjnych podjął spłaty, dzięki stałym, częstym i bezpośrednim kontaktom zdaje sobie sprawę z konsekwencji działania Centrum Obsługi Finansów i jest zdyscyplinowany do regulowania zobowiązań zgodnie z przyjętymi wcześniej ustaleniami.

Monitoringiem spłat są objęte wszystkie sprawy objęte procesem windykacji, może być on jednak stosowany również jako narzędzie prewencyjne wobec zaległości w bardzo wczesnym stadium przeterminowania, tak by osoby i firmy zaciągające zobowiązania wobec Zleceniodawcy miały świadomość konieczności regularnego i terminowego ich spłacania, oraz by podobne sytuacje nie pojawiały się w przyszłości.

3. OBSŁUGA PRAWNA

W przypadku gdy mimo prowadzonych działań windykacyjnych nie udaje się odzyskać należnych kwot, za zgodą Zleceniodawcy sprawa jest przekazywana Kancelarii Adwokackiej, z którą Centrum Obsługi Finansów na stałe współpracuje.

Do sądu kierowany jest pozew, w którym występuje się o sądowy nakaz zapłaty (o ile wystąpienie o taki jest możliwe w świetle dokumentów, którymi dysponuje Zleceniodawca) lub wyrok oraz klauzulę wykonalności. Klient jest wówczas reprezentowany przez adwokata na podstawie udzielonego przez siebie pełnomocnictwa rozpoczyna negocjacje z dłużnikiem dotyczące dogodnych dla stron form i terminów spłaty należności.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, powtórnie zostaje ustalone miejsce pobytu dłużnika, a następnie prowadzone są aktywne działania, w celu określenia możliwości efektywnego odzyskania należności. Wykorzystywane są przy tym informacje zdobyte już na wcześniejszym etapie działań windykacyjnych, obejmujące znajomość stanu majątkowego

Doprowadzenie do odzyskania długu na tym etapie pozwala Zleceniodawcy zaoszczędzić zarówno koszty związane z pokryciem zaliczki komorniczej, jak i czas związany z długotrwałym niejednokrotnie postępowaniem egzekucyjnym.

Jeżeli działania te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, współpracująca Kancelaria Adwokacka kieruje wniosek egzekucyjny do właściwej kancelarii komorniczej, w celu odzyskania należności. Wszczęta egzekucja jest starannie monitorowana przez Centrum Obsługi Finansów wraz z Kancelarią.

4. WERYFIKACJA WSTĘPNA

Jej celem jest sprawdzenie wiarygodności osób i podmiotów gospodarczych starających się o kredyt lub leasing.

Polega na zbadaniu danych zawartych w dokumentach przedstawianych Zleceniodawcy. Centrum Obsługi Finansów po potwierdzeniu ich zgodności ze stanem faktycznym, sporządza szczegółowy raport z przeprowadzonych czynności w formie określonej przez Zleceniodawców .

Działania prowadzone w związku z weryfikacją wstępną są prowadzone z zachowaniem najwyższej dbałości o dyskrecję i dobry wizerunek Zleceniodawcy. Dzięki takiej weryfikacji Zleceniodawca może mieć pewność, że informacje mogące mieć wpływ na przyszłe spłaty wymagalnych należności, podawane przez osoby zaciągające wobec niego zobowiązania, są prawdziwe. Informacje te są potwierdzane na drodze bezpośredniego kontaktu, a z przeprowadzonych czynności sporządzany zostaje szczegółowy raport.